Sztuka Widzenia

      NAGRODY

      W konkursie przewidziano trzy nagrody pieniężne, powiększone o kwotę zryczałtowanego podatku od osób fizycznych (10% wartości nagrody).

      Nagrody za trzy pierwsze miejsca po potrąceniu zryczałtowanego podatku od osób fizycznych wynoszą odpowiednio:
                                                 I nagroda - 5 000 PLN;
                                                 II nagroda - 3 000 PLN;
                                                 III nagroda - 1 000 PLN.

      Komisja Konkursowa może podjąć decyzję o nieprzyznaniu nagród (I lub II lub III) w przypadku niewystarczającej liczby nadesłanych prac lub ich niskiego poziomu.
W przypadku nagrodzenia pracy grupowej nagroda przyznawana jest zespołowi jako całości i nie podlega zwielokrotnieniu.
      Wręczenie nagród nastąpi po uzgodnieniu z Uczestnikiem/Uczestnikami Konkursu czasu i miejsca wydania.
      

ORGANIZATOR ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO ZWIĘKSZENIA PULI NAGRÓD
W PRZYPADKU POZYSKANIA DODATKOWYCH ŚRODKÓW OD SPONSORÓW